Zaznacz stronę

Regulamin

Rozdział I.

Informacje ogólne

 

 1. Serwis internetowy (dalej: „Serwis”), działający pod adresem url: https://www.dietabezdiety.com.pl/, jest prowadzony przez Fundację PRO-TEST (dalej: „PRO-TEST”) z siedzibą w Warszawie (02-055), ul. Filtrowa 67 lok. 106, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000318692, REGON: 141695062, NIP: 7010161613.

 2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) jest jedynym dokumentem określającym zasady korzystania z Serwisu oraz świadczenia przez PRO-TEST usług, o których mowa w dalszej części Regulaminu.

 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie PRO-TEST oraz na stronie internetowej: https://www.dietabezdiety.com.pl/.

 4. PRO-TEST zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym będzie każdorazowo ogłaszana na stronach PRO-TEST, w szczególności na stronie wskazanej w pkt. 3 powyżej, i będzie obowiązywać od następnego dnia po ogłoszeniu.

 5. Złożenie zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: https://www.dietabezdiety.com.pl/ jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, dostępnego zarówno w siedzibie PRO-TEST oraz na stronach internetowych PRO-TEST – zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 6. Użytkownikiem serwisu (dalej: „Użytkownik”) może być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z serwisu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”), jak i przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego – posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 7. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów, które mogą wyniknąć z korzystania z Serwisu, jest sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Rozdział II.

Usługi

 

 1. Serwis, którego administratorem jest PRO-TEST, świadczy usługi (dalej: „Usługi”) polegające w szczególności na: sprzedaży książek i e-booków.

 2. Wszelkie informacje dotyczące prezentowanych w Serwisie towarów, w tym w szczególności ceny, katalogi, foldery, broszury, materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie https://www.dietabezdiety.com.pl/, kierowane przez PRO-TEST do Użytkowników mają jedynie charakter informacyjny.

 3. Wszystkie prezentowane na stronach PRO-TEST produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Rozdział III.

Zamówienia

 

 

 1. Złożenie zamówienia celem zawarcia umowy o świadczenie Usług lub/i celem nabycia towarów oferowanych przez PRO-TEST możliwe jest poprzez stronę internetową działającą pod adresem url: https://www.dietabezdiety.com.pl/, po wypełnieniu formularzu zamówienia na w/w stronie Serwisu.

 2. Podczas dokonywania zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz w przypadku niektórych zamówień adresu korespondencyjnego.

 3. Złożenie zamówienia przez Użytkownika stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usług.

 4. Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika stanowi poświadczenie przez Użytkownika prawdziwości i prawidłowości w/w danych. PRO-TEST nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku nienależnego wywiązania się ze zobowiązań umownych w wyniku posłużenia się danymi przekazanymi przez Użytkownika.

 5. Potwierdzenie zakończenia realizacji zamówienia przez osobę działającą z upoważnienia PRO-TEST stanowi zawarcie umowy, o której mowa w pkt. 1 (decyduje chwila przesłania na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej komunikatu w tym przedmiocie).

 6. Złożenie zamówienia przez Użytkownika nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. PRO-TEST zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, o czym poinformuje Użytkownika niezwłocznie.

 

Rozdział IV.

Rejestracja i dostęp do Serwisu

 

 

 1. Korzystanie z usług dostępnych w formie cyfrowej w ramach Serwisu administrowanego przez PRO-TEST jest możliwe wyłącznie po zarejestrowaniu się w systemie. Rejestracja polega na podaniu w szczególności unikalnego identyfikatora (loginu), hasła oraz adresu e-mail Użytkownika.

 2. Dostęp do Usług w formie cyfrowej możliwy jest poprzez stronę internetową: https://www.dietabezdiety.com.pl/, bezpośrednio po potwierdzeniu zakończenia realizacji zamówienia (patrz: III pkt. 5) i po zaksięgowaniu wpłaty Ceny na numer rachunku bankowego PRO-TEST lub na rachunku PayU.

 3. PRO-TEST nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Serwisu lub towarów usług w ramach zawartej z PRO-TEST umowy, chyba że szkody te wynikły z winy PRO-TEST.

 

 

 

Rozdział V.

Ceny

 

 

 1. Dostęp do Serwisu i do oferowanych przez PRO-TEST towarów nabywa się poprzez zapłatę wskazanej na stronie internetowej PRO-TEST ceny (dalej: „Cena”).

 2. Ceny widniejące na stronie PRO-TEST stanowią jedynie informację handlową, nie zaś ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero w chwili potwierdzenia przez PRO-TEST zakończenia realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.

 3. Zmiana Ceny, o której mowa w pkt. 1 powyżej, nie wpływa na treść umowy zawartej pomiędzy PRO-TEST i Użytkownika do końca danego okresu subskrypcji (tj. Cena sprzed aktualizacji wiąże do końca okresu, za który Użytkownik dokonał zapłaty).

 4. Każdorazowa zmiana Ceny świadczonych przez PRO-TEST Usług uprawnia Kupującego do odstąpienia od Umowy.

Rozdział VI.

Formy płatności

 

 1. Cena, o której mowa w Rozdziale V, może być płatna przez Użytkownika w następujący sposób:

 • płatność poprzez PayU:

– płatność kartą płatniczą lub kredytową;

– płatność elektroniczna przelewem bankowym;

– płatność zwykłym przelewem bankowym lub na poczcie;

 • płatność poprzez PayPal.

 1. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego PRO-TEST.

 2. PRO-TEST zastrzega sobie prawo indywidualnego ustalenia z Użytkownikiem innych, szczególnych warunków i form płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez PRO-TEST jako przyjęte do realizacji, po spełnieniu wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności. Wszelkie dodatkowe zastrzeżenia zmieniające podstawowe warunki i formy płatności winny być poczynione w formie pisemnej. Za formę równoważną formie pisemnej uważa się formę wiadomości e-mail.

 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie PRO-TEST jest upoważniony do żądania zapłaty odsetek ustawowych – w oparciu o przepis art. 481 Kodeksu cywilnego, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Użytkownik odpowiedzialności nie ponosi.

Rozdział VII.

Prezent lojalnościowy

 1. W podziękowaniu za przystąpienie do umowy i zamówienie Usług, o których mowa w Rozdziale II niniejszego Regulaminu, PRO-TEST może oferować swoim Użytkowników prezenty lojalnościowe (dalej: „Prezenty” lub „Prezent”).

 2. Prezenty są przekazywane Użytkownikom nieodpłatnie, co oznacza, że Użytkownicy nie pokrywają jakichkolwiek kosztów wynikających z zakupu towarów stanowiących Prezenty. Może natomiast być od nich pobierany koszt ich dostawy na wskazany przez Użytkownika adres. Jego wysokość jest każdorazowo wskazywana Użytkownikowi przed dokonaniem zamówienia.

 3. Prezent przesyłany jest Użytkownikowi bezzwłocznie po dokonaniu zapłaty za korzystanie z Serwisu.

 

Rozdział VIII.

Ochrona danych osobowych

 1. Złożenie zamówienia poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej PRO-TEST jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowanie i przetwarzanie przez PRO-TEST danych osobowych zawartych w zamówieniu, jak i przekazanych PRO-TEST w celu i w związku z zawartą przez PRO-TEST z Użytkownikiem umową lub przy okazji zawarcia w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).

 2. PRO-TEST jako administrator danych osobowych – w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w pkt. 1 powyżej – zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności obowiązujących profesjonalistę celem należytego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych przez bezprawnym ujawnieniem lub przekazaniem.

 3. Powierzone PRO-TEST dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie:

  1. w celu realizacji zawartej przez PRO-TEST z Użytkownikiem umowy, także gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym w celu skutecznego otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy zarówno zamówionych towarów, jak i Prezentu, o którym mowa w Rozdziale VII Regulaminu na wskazany przez Użytkownika adres;

  2. gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów obowiązującego prawa;

  3. gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;

  4. gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania i zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Rozdział IX.

Polityka cookies

 1. Podczas korzystania z Serwisu PRO-TEST w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. pliki cookies (po polsku: „ciasteczka”). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania z Serwisu. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

 3. Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Utrata anonimowości następuje w momencie rejestracji lub logowania do konta i zostaje odzyskana w momencie wylogowania z konta.

 4. Cookies są zakładane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta w celu przeglądania Serwisu i po wyjściu użytkownika z Serwisu przestają być przetwarzane. Przetwarzanie plików cookies odbywa się tylko w czasie obecności Użytkownika w Serwisie.

 5. Pliki cookies zakładane są w szczególności w celu:

– uwierzytelnienia Użytkownika,

– przyspieszenia obsługi Użytkownika przez system Serwisu,

– zabezpieczenia Serwisu przed atakami szkodliwego oprogramowania,

– ułatwienia wypełniania formularzy w Serwisie.

 1. System Serwisu odczytuje i przetwarza tylko pliki cookies skonfigurowane w Serwsie, nie wykorzystuje natomiast cookies założonych na innych stronach internetowych.

 2. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu Serwisu. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików cookies można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

 

Rozdział X.

Własność intelektualna

 1. Cała zawartość Serwisu, jak i treści zawarte w wydaniach periodycznych i nieperiodycznych PRO-TESTU stanowi własność PRO-TEST lub podmiotów z nim współpracujących i jest chroniona przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, wspólnotowego i międzynarodowego w zakresie ochrony własności intelektualnej. Udostępnienie Użytkownikowi treści, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest równoznaczne z udzieleniem Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z zawartości Serwisu, dostępnego oprogramowania lub innych udostępnionych treści.

 2. Wykorzystanie treści, o których mowa w pkt. 1 powyżej wymaga każdorazowo zgody PRO-TEST wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za formę równoważną formie pisemnej rozumie się tu: formę wiadomości e-mail. Powyższe oznacza, że wykorzystanie w/w treści – w szczególności do celów marketingowych, zarobkowych i innych związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą, jest całkowicie zabroniona.

 3. Użytkownik oświadcza, iż rozumie, że naruszenie zakazu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej wiąże się dla niego z ryzykiem dochodzenia przeciwko niemu roszczeń przez PRO-TEST lub podmioty z PRO-TEST współpracujące, w tym z ryzykiem skierowania sprawy na drogę sądową.

 4. PRO-TEST i podmioty współpracujące z PRO-TEST w zakresie wskazanym treścią niniejszego Regulaminu, nie ponoszą odpowiedzialności za treści zawarte w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone w Serwisie odnośniki. PRO-TEST i podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone Użytkownikowi w związku ze skorzystaniem z serwisów zewnętrznych, o których mowa w zdaniu poprzedzający – w szczególności uszkodzenia sprzętu hardware, software lub uszkodzenia danych zawartych na dyskach twardych lub innych nośnikach.

Rozdział XI.

Reklamacje

    1. Wszelkie reklamacje wynikające z nienależytego wywiązywania się przez PRO–TEST z obowiązków umownych, o których mowa w niniejszym Regulaminie, należy kierować pisemnie, drogą pocztową na adres siedziby PRO-TEST wskazany w Rozdziale I Regulaminu lub elektronicznie na adres e-mail: redakcja@pro-test.pl.

    2. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni, licząc od dnia doręczenia PRO–TEST zgłoszenia reklamacji.

    3. W przypadku, jeżeli PRO–TEST nie ustosunkował się do zgłoszenia reklamacji w terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej, uważa się, że PRO–TEST uznał je za uzasadnione.

Rozdział XII.

Odstąpienie od umowy

 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie do Użytkowników, którym przysługuje status Konsumenta w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z PRO-TEST umowy w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie PRO-TEST, składając stosowne oświadczenie woli – drogą pocztową lub elektroniczną (na adres siedziby PRO-TEST wskazany w Rozdziale I Regulaminu lub na adres e-mail wskazany na stronach internetowych PRO-TEST).

 3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) pkt. 2 powyżej nie dotyczy usług sprzedaży towarów w formie cyfrowej, w tym między innymi e-booków.

 4. Bezzwłocznie po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia nadania niniejszego oświadczenia, Użytkownik winien jest zwrócić PRO-TEST wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał nieodpłatnie, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie było zawarcie niniejszej umowy lub zapłata Ceny.

 

 

Rozdział XIII.

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową https://www.dietabezdiety.com.pl/ jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu – do złożenia zamówienia poprzez formularz zamieszczony na w/w stronie internetowej konieczna jest pełna akceptacja treści tego Regulaminu.

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1 powyżej i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 3. PRO-TEST zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 4. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w formie pisemnej w siedzibie PRO-TEST. Adres siedziby wskazany jest w Rozdziale I niniejszego Regulaminu.